Funkcjonalna ocena widzenia małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Funkcjonalna ocena widzenia małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Funkcjonalna ocena widzenia małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Prowadzący:
dr Małgorzata Walkiewicz- Krutak – tyflopedagog, rehabilitant wzroku
Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy

Forma:
wykład, warsztat, analiza materiału filmowego

Czas trwania:
2 dni /20 h dydaktycznych

Daty szkoleń:
11-12.05.2019

Godziny szkoleń:

I dzień: 9.00-16.30
II dzień: 9.00- 16.30

Miejsce szkolenia:
Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ul. Kościuszki 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 881 210 700 / 537 679 565

Koszt:
680zł

Adresaci szkolenia:

pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, tyflopedagodzy, rehabilitańci wzroku, ortoptyści

Informacje organizacyjne:

Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego obrania oraz butów na zmianę

Na szkolenie w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby po ukończonym szkoleniu Sensomotoryczna terapia widzenia

 Zagadnienia prowadzone przez dr Małgorzatę Walkiewicz- Krutak

1.  Specyfika rozwoju widzenia w kontekście funkcji okoruchowych, parametrów funkcjonowania wzrokowego oraz funkcji poznawczych

2.  Wybrane zaburzenia w rozwoju widzenia u dzieci słabowidzących; specyfika trudności w funkcjonowaniu poznawczym małych dzieci słabowidzących

3.  Funkcjonalne konsekwencje schorzeń układu wzrokowego występujących u małych dzieci

4.  Wybrane elementy funkcjonalnej oceny widzenia u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym

5.  Specyfika funkcjonowania wzrokowego dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia (CVI); wybrane elementy funkcjonalnej oceny widzenia u dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia.

Zagadnienia prowadzone przez Agnieszkę Rosa

1.  Rozwój funkcji motorycznych a rozwoju widzenia.

2.  Doświadczanie zaburzeń widzenia – czyli jak zaburzenia wzroku wpływają na ustawienie ciała;
Wyrównawcze ustawienie głowy o etiologii wzrokowej i posturalnej.

3.  Dobór pozycji i stymulacja koordynacji wzrokowo ruchowej u dzieci z niepełnosprawnością wzrokową; specyfika pracy u dzieci z zaburzeniami strumienia brzusznego i grzbietowego.

dr Małgorzata Walkiewicz- Krutak – tyflopedagog, rehabilitant wzroku
Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy

Streszczenie

 • wszelkie materiały trenera podlegają ochronie prawa, w tym autorskiego
 • zabrania się powielania materiałów zarówno w całości jak i jego fragmentów
 • nazwy szkoleń, programów, metod podlegają prawu autorskiemu i są zgłoszone do Urzędu Patentowego- zabrania się powielania, wykorzystywania niezgodnego z prawem autorskim
 • uczestnik szkolenia może korzystać z materiałów trenera wyłącznie dla potrzeb pracy z dziećmi i/lub pacjentem,
 • uczestnik nie może wykorzystywać materiałów trenera dla odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej dla osób trzecich,
 • w trakcie szkoleń zabrania się nagrywania, robienia zdjęć bez zgody trenera,
 • przekazywane Narzędzia, np.: arkusze diagnostyczne, skale oceny, wywiadu należy wykorzystywać w swej pracy w niezmienionej formie oraz ze wskazaniem autorstwa trenera,
 • niniejsze podsumowanie regulaminu posiada charakter wyłącznie informacyjny – wiążąca dla uczestnika pozostaje treść Regulaminu Własności Intelektualnej,
 • w razie pytań lub wątpliwości w zakresie możliwości wykorzystania materiałów skontaktuj się z trenerem.

 Regulamin Własności  Intelektualnej – wersja pełna:

Wprowadzenie: 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki ochrony własności intelektualnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez Panią Agnieszkę Rosa pod firmą Orticus Agnieszka Rosa (dalej zwanej „Trenerem”).
 1. Uczestnictwo w szkoleniach, zajęciach lub innej formie działalności szkoleniowej (dalej zwanych „Szkoleniem”) prowadzonej przez Trenera równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika (dalej zwanego „Uczestnikiem”) treści niniejszego Regulaminu.

  Prawo Własności Intelektualnej:

 

 1. Wszelkie materiały, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane lub prezentowane Uczestnikowi przez Trenera w ramach Szkolenia, niezależnie od ich formy, treści i przeznaczenia, bądź udostępnione przez Trenera na stronach internetowych (dalej zwane „Materiałami”), podlegają ochronie prawa autorskiego, stanowiąc wyłączną własność Trenera.
 1. Wszelka eksploatacja Materiałów przez Uczestników, w tym ich powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trenera, poza użyciem, na które zezwala Uczestnikowi wprost treść Regulaminu (patrz IV Regulaminu – Dozwolone Użycie).
 1. Nagrywanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie przez Uczestnika wystąpienia Trenera podczas Szkolenia wymaga uprzedniej zgody Trenera.

 Metoda/Narzędzia:

 1. Narzędzia, know-how i informacje (dalej „Narzędzia”), jak też autorska metody: Zintegrowana trening pisania SIhand®,Sensomotorycznej terapii widzenia© oraz program Szkoły Terapii Ręki©,  (oraz pomoce tj: opaska grafomotoryczna©, rotator sensoryczny sensoRO®, test sprawności ruchów sakkadowych sensoRO®, nazwane dalej łącznie „Pomoce”) opracowane przez Trenera podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności intelektualnej.
 1. Uczestnik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera do:
 • wykorzystania Narzędzi, Pomocy i Materiałów otrzymanych  w trakcie szkoleń Trenera, do celu innego niż praca terapeutyczna z pacjentem
 • opracowania własnych rozwiązań, projektów lub badań przy wykorzystaniu Narzędzi i/lub Pomocy,
 • wykorzystania Narzędzi i/lub Pomocy dla przeprowadzenia szkoleń lub innych działań edukacyjnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem Dozwolone Użycie poniżej.

Dozwolone użycie:

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu prowadzonym przez Trenera uprawnia Uczestnika do: wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie dla potrzeb samodzielnej pracy z dziećmi i/lub z pacjentem, bez prawa do prowadzenia odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej w tym zakresie.
 2. Dozwolone użycie uprawnia do wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie w niezmienionej formie, a także ze wskazaniem autorstwa Trenera o następującej treści: „Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Agnieszka Rosa”.
 3. Trener lub osoba przez niego wskazana uprawniony jest w każdym czasie do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu (m.in. prawo żądania udostępnienia do wglądu materiałów lub narzędzi, którymi posługuje się Uczestnik w swojej działalności).

Informacje końcowe:

 

 1. Trener oświadcza, zaś Uczestnik akceptuje, iż wszelkie treści, informacje, narzędzia lub metody przekazane Uczestnikowi w trakcie Szkolenia posiadają wyłącznie charakter edukacyjny.
 1. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Uczestników i/lub osób trzecich powstałe w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy, umiejętności, narzędzi lub metod zdobytych w trakcie Szkolenia, w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub treścią.

Formularz zgłoszeniowy