Śledź nas na:

Sensomotoryczna terapia widzenia©

Sensomotoryczna terapia widzenia©

Sensomotoryczna terapia widzenia©

Prowadzący:
dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Forma:
wykład, warsztat, studium przypadku- praca z dzieckiem

Czas trwania: 3 dni + 8-10 h superwizja

Daty szkoleń:

 1. Szkolenie w Gdańsku:
 2. Szkolenie w Krakowie:  2-4.12.2022
  superwizja:

Godziny szkoleń:

superwizja
9.00-16.00

Miejsce szkolenia:

 1. Gdańsk https://fizjoterapiadzieci.pl/szkolenia/dla-fizjoterapeutow/sensomotoryczna-terapia-widzenia-2/
 2. Kraków https://poradniatotoro.pl/centrum-terapii-i-edukacji/

Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ul. Kościuszki 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 881 210 700

Koszt:
szkolenie + superwizja , całkowity koszt szkolenia:  superwizja

Adresaci szkolenia: pedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, ortoptyści, fizjoterapeuci, rehabilitanci wzroku, terapeuci integracji sensorycznej

Szkolenie pokazuje:

– jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii

– jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną

– jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny

– jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia

– jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu Sensomotoryczna terapia widzenia© w wymiarze 30  godzin dydaktycznych,

 

Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia©

– komplet materiałów teoretycznych

– materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej( Arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

 

 Superwizja:

 • Superwizja zakłada przygotowanie materiału filmowego dokumentującego własną pracę metodą Sensomotorycznej terapii widzenia©
 • Superwizja to 8- 10 godzin dydaktycznych intensywnej pracy podczas której omawiany jest materiał filmowy. Każdy uczestnik odbywa superwizję w wymiarze 10h. Omawianie nagrań odbywa się przy całej grupie superwizyjnej.
 • Do superwizji  można przystąpić po ukończeniu szkolenia Sensomotoryczna terapia widzenia©.
 • Uczestnicy po ukończeniu tego superwizji otrzymują certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć autorską metodą Sensomotoryczna terapia widzenia©
 • Uwaga: program szkolenia zakłada uczestnictwo w superwizji, natomiast nie jest ona obowiązkowa. Podnosi własną wiedzę i umiejętności, pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania, które zazwyczaj pojawiają się już po ukończonym szkoleniu lub w trakcie pracy z dzieckiem.
 • Liczba miejsc na superwizje ograniczona, dlatego należy podjąć decyzję podczas zapisu na szkolenie.
 • Superwizje będą organizowane raz w roku. W superwizji można uczestniczyć wielokrotnie. W przypadku większej ilości chętnych na superwizję niż zakładanych miejsc- zostanie ustalony dodatkowy termin superwizji.

Liczba miejsc: szkolenie do 24 osób, superwizja do 15 osób

Kurs prowadzony na bazie autorskiej metody Sensomotoryczna terapia widzenia sensoRo®

Informacje organizacyjne:

Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego ubrania oraz butów na zmianę
 1. Integracja sensoryczna- wprowadzenie do zagadnienia
 2. Anatomia narządu wzroku
 3. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 4. Mechanizm ruchowy gałek ocznych
 5. Rozwój widzenia u dzieci w aspekcie sensomotorycznym
 6. Zależności wzrokowo-posturalne
 7. Relacja wzrokowo- przedsionkowa
 8. Mózgowe mechanizmy uczenia się
 9. Wpływ zaburzeń wzrokowych na funkcjonowanie dziecka
 10. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 11. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

cześć praktyczna:

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – omawianie przeprowadzonej terapii, konstruowanie opinii

Superwizja

Egzamin i superwizja

Streszczenie

 • wszelkie materiały trenera podlegają ochronie prawa, w tym autorskiego
 • zabrania się powielania materiałów zarówno w całości jak i jego fragmentów
 • nazwy szkoleń, programów, metod podlegają prawu autorskiemu i są zgłoszone do Urzędu Patentowego- zabrania się powielania, wykorzystywania niezgodnego z prawem autorskim
 • uczestnik szkolenia może korzystać z materiałów trenera wyłącznie dla potrzeb pracy z dziećmi i/lub pacjentem,
 • uczestnik nie może wykorzystywać materiałów trenera dla odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej dla osób trzecich,
 • w trakcie szkoleń zabrania się nagrywania, robienia zdjęć bez zgody trenera,
 • przekazywane Narzędzia, np.: arkusze diagnostyczne, skale oceny, wywiadu należy wykorzystywać w swej pracy w niezmienionej formie oraz ze wskazaniem autorstwa trenera,
 • niniejsze podsumowanie regulaminu posiada charakter wyłącznie informacyjny – wiążąca dla uczestnika pozostaje treść Regulaminu Własności Intelektualnej,
 • w razie pytań lub wątpliwości w zakresie możliwości wykorzystania materiałów skontaktuj się z trenerem.

 Regulamin Własności  Intelektualnej – wersja pełna:

Wprowadzenie: 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki ochrony własności intelektualnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez Panią Agnieszkę Rosa pod firmą Orticus Agnieszka Rosa (dalej zwanej „Trenerem”).
 1. Uczestnictwo w szkoleniach, zajęciach lub innej formie działalności szkoleniowej (dalej zwanych „Szkoleniem”) prowadzonej przez Trenera równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika (dalej zwanego „Uczestnikiem”) treści niniejszego Regulaminu.

  Prawo Własności Intelektualnej:

 

 1. Wszelkie materiały, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane lub prezentowane Uczestnikowi przez Trenera w ramach Szkolenia, niezależnie od ich formy, treści i przeznaczenia, bądź udostępnione przez Trenera na stronach internetowych (dalej zwane „Materiałami”), podlegają ochronie prawa autorskiego, stanowiąc wyłączną własność Trenera.
 1. Wszelka eksploatacja Materiałów przez Uczestników, w tym ich powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trenera, poza użyciem, na które zezwala Uczestnikowi wprost treść Regulaminu (patrz IV Regulaminu – Dozwolone Użycie).
 1. Nagrywanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie przez Uczestnika wystąpienia Trenera podczas Szkolenia wymaga uprzedniej zgody Trenera.

 Metoda/Narzędzia:

 1. Narzędzia, know-how i informacje (dalej „Narzędzia”), jak też autorska metody: Zintegrowana trening pisania SIhand®,Sensomotorycznej terapii widzenia© oraz program Szkoły Terapii Ręki©,  (oraz pomoce tj: opaska grafomotoryczna©, rotator sensoryczny sensoRO®, test sprawności ruchów sakkadowych sensoRO®, nazwane dalej łącznie „Pomoce”) opracowane przez Trenera podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności intelektualnej.
 1. Uczestnik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera do:
 • wykorzystania Narzędzi, Pomocy i Materiałów otrzymanych  w trakcie szkoleń Trenera, do celu innego niż praca terapeutyczna z pacjentem
 • opracowania własnych rozwiązań, projektów lub badań przy wykorzystaniu Narzędzi i/lub Pomocy,
 • wykorzystania Narzędzi i/lub Pomocy dla przeprowadzenia szkoleń lub innych działań edukacyjnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem Dozwolone Użycie poniżej.

Dozwolone użycie:

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu prowadzonym przez Trenera uprawnia Uczestnika do: wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie dla potrzeb samodzielnej pracy z dziećmi i/lub z pacjentem, bez prawa do prowadzenia odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej w tym zakresie.
 2. Dozwolone użycie uprawnia do wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie w niezmienionej formie, a także ze wskazaniem autorstwa Trenera o następującej treści: „Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Agnieszka Rosa”.
 3. Trener lub osoba przez niego wskazana uprawniony jest w każdym czasie do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu (m.in. prawo żądania udostępnienia do wglądu materiałów lub narzędzi, którymi posługuje się Uczestnik w swojej działalności).

Informacje końcowe:

 

 1. Trener oświadcza, zaś Uczestnik akceptuje, iż wszelkie treści, informacje, narzędzia lub metody przekazane Uczestnikowi w trakcie Szkolenia posiadają wyłącznie charakter edukacyjny.
 1. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Uczestników i/lub osób trzecich powstałe w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy, umiejętności, narzędzi lub metod zdobytych w trakcie Szkolenia, w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub treścią.

Agnieszka Rosa

 • Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, terapeutą integracji sensorycznej, ortoptystką
 • Zajmuję się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się, to z myślą o tych dzieciach powstał program diagnostyczno- terapeutyczny Sensomotoryczna terapia widzenia©
 • Autorka i inicjatorka programu profilaktycznego ” Dobry wzrok to dobry start”, dzięki któremu zostały zebrane informacje o skali zaburzeń wzrokowych u dzieci i ich korelacji z trudnościami szkolnymi
 • Autorka pomocy diagnostyczno- terapeutycznych zarówno do terapii ręki SIhand® jak i wzroku sensoRO®
 • obszary zainteresowań naukowo- badawcze: korelacja zaburzeń wzrokowych i procesu czytania, pisania oraz korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego

Formularz zgłoszeniowy