Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Prowadzący:
Agnieszka Rosa, Barbara Grzyb, Aleksandra Sadowska

Forma:
wykład, warsztat, analiza materiału filmowego

Czas trwania:
6 dni /56 h dydaktycznych

Daty szkoleń:
17-19.03.2017
31.03-2.04.2017

Godziny szkoleń:

pt: 10.00-17.00, sob: 9.00- 16.00, niedz: 9.00- 16.00

Miejsce szkolenia:
Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ul. Kościuszki 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 881 210 700 / 537 679 565

Koszt:
790 zł

 • W czasie zajęć teoretycznych i praktycznych omawiane będą zagadnienia związane z zaburzeniami napięcia mięśniowego i kontroli postawy ciała oraz ich znaczenia dla prawidłowej funkcji ręki u dzieci z zaburzeniami funkcji OUN.
 • Przedstawione zostaną sposoby przygotowania dziecka do właściwego funkcjonowania w pozycji siedzącej i wykonywania podstawowych czynności w trakcie nauki z uwzględnieniem niezintegrowanych odruchów, nieprawidłowego napięcia mięśniowego i innych zaburzeń strukturalnych.
 • W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną filmy ilustrujące najczęściej występujące problemy ruchowe oraz sposoby planowania postępowania terapeutycznego.
 • Przedstawiona zostanie podstawowa ocena funkcjonalna widzenia oraz przykładowa terapia widzenia dziecka z niepełnosprawnością

Adresaci szkolenia:

pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci

Informacje organizacyjne:

 • Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego obrania oraz butów na zmianę

Część I

 • Dzień 1:  Podstawy rozwoju neurofizjologicznego oraz anatomia i fizjologia ręki – część teoretycznaPiątek: 10.00- 17.00 / 9 h dydOsoba prowadząca: Izabela Gelleta
  1. Anatomia kończyny górnej i ręki
  2. Kinezjologia (analiza ruchów) kończyny górnej i ręki
  3. Rozwój kontroli motorycznej i ruchomości kończyny górnej i ręki, rozwój chwytu globalnego i precyzyjnego
  4. Funkcje kończyny górnej i ręki (analiza motoryczna), czynności funkcjonalne w życiu codziennym.

   

 • Dzień 2:  Podstawy rozwoju neurofizjologicznego oraz anatomia i fizjologia ręki – część praktyczneSobota: 9.00- 16.00 / 9 h dydOsoba prowadząca: Izabela Gelleta
  • Wzorce ruchowe
  1. Wzorce ruchowe łopatki
  2. Wzorce ruchowe miednicy
  3. Kombinacje ruchowe wzorców łopatki i miednicy
  4. Wzorce ruchowe kończyny górnej
  5. Kombinacje wzorców ruchowych kończyny górnej ze wzorcami ruchowymi tułowia i ćwiczenia dla tych wzorców przy ustabilizowanej miednicy.
  • Terapia ręki – ćwiczenia praktyczne
  1. Funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (pchaj, ciągnij, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie, chwyt, manipulacja)
  2. Połączenie ww. funkcji ze stabilizacją, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, przystosowaniem posturalnym, równowagą, funkcjami rzutnymi i chwytnymi
  3.  Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie funkcji kończyny górnej i ręki (ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców – ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych).

   

 • Dzień 3:  Terapia ręki w pracy z dzieckiem wiotkim c.dNiedziela: 9.00- 16.00 / 9 h dydOsoba prowadząca: Izabela Gelleta
  1. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie funkcji kończyny górnej i ręki (ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców – ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych).
  2. Stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki.
  3. „Praca” ręki a funkcje oralne.
  4. Wyhamowywanie współruchów w obrębie drugiej ręki, warg i języka

  Część II

   

 • Dzień 1: Wzrok w terapii rękiPiątek: 10.00- 17.00 / 9 h dydOsoba prowadząca: Agnieszka Rosa
  1. Konsekwencje sensoryczno-motoryczne zaburzeń widzenia u dzieci niepełnosprawnych
   1. Zaburzenia okoruchowe
   2. Zaburzenia refrakcji i akomodacji
   3. Zaburzenia widzenia obuocznego
  2. Konsekwencje mózgowego uszkodzenia widzenia u dzieci
  3. Konsekwencje sensoryczno- motoryczne chorób układu wzrokowego u dzieci: choroby przedniego odcinka oka i uszkodzenia drogi wzrokowej
  4. Funkcjonalna diagnostyka podstawowych parametrów wzrokowych
  5. Podstawy funkcjonalnej terapii widzenia dzieci słabowidzących oraz z niepełnosprawnością sprzężoną
  6. Zastosowanie Sensomotorycznej terapii widzenia w terapii ręki dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  7. Koordynacja wzrokowo- ruchowa- jako podstawa nauki umiejętności manualnych

   

 • Dzień 2: Dziecko z Mózgowym porażeniem dziecięcym a terapia rękiSobota: 9.00- 16.00 / 9 h dydOsoba prowadząca: Aleksandra Sadowska/ Barbara Sadowska
  1. Rozwój ruchowy w kontekście wpływu prawidłowego napięcia mięśniowego na funkcji ręki.  Rozwój ruchowy. Prawidłowy rozkład napięcia mięśniowego. Odruchy u dziecka z MPD
  2. Praca z ciałem- kontrola centralna i jej wpływ na motorykę małą
  3. Wpływ przetrwałych odruchów na funkcjonowanie dziecka oraz motorykę małą.
  4. Mózgowe Porażenie Dziecięce. Postaci choroby, rokowanie oraz podejście terapeutyczne.
  5. Funkcjonalna ocena motoryki małej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  6. Ręka spastyczna, ręka wiotka, zmienne napięcie mięśniowe- podejścia terapeutyczne do usprawniania ręki  w zależności od rozkładu napięcia mięśniowego

   

 • Dzień 3: Dziecko z Mózgowym porażeniem dziecięcym a terapia rękiNiedziela: 10.00- 16.00 / 9 h dydOsoba prowadząca: Aleksandra Sadowska/ Barbara Grzyb
  1. Planowanie terapii dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym- dobór celów terapeutycznych
  2. Przygotowanie do terapii ręki- dobór pozycji ciała do funkcji, prawidłowe siedzenie, normalizacja napięcia mięśniowego ( w pracy stolikowej)
  3. Część wstępna terapii ręki- praca z ciałem
  4. Część główna terapii ręki- kształtowanie wzorców ruchowych związanych z otwieraniem ręki, chwytem precyzyjnym, podporem
  5. Konstruowanie jednostki terapeutycznej  zorientowanej na cel
  6. Podsumowanie: Aktywności życia codziennego- terapia poprzez zabawę i codzienne aktywności

Izabella Gelleta- specjalista rehabilitacji ruchowej I0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI,pedagog


Agnieszka Rosa
– pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta SI, ortoptystka, nauczyciel akademicki, autorka Szkoły Terapii Ręki©

Barbara Grzyb – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta metody NDT- Bobath i Vojty. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową; ukończyła liczne szkolenia dotyczące terapii dziecka z uszkodzeniami OUN, np. w zakresie Nauczania Kierowanego, Integracji Sensorycznej, Psychomotoryki, metody Castillo Moralesa.

Aleksandra Sadowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeuta metody NDT – Bobath, terapeuta SI, absolwentka studiów doktoranckich AWF. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową

Streszczenie

 • wszelkie materiały trenera podlegają ochronie prawa, w tym autorskiego
 • zabrania się powielania materiałów zarówno w całości jak i jego fragmentów
 • nazwy szkoleń, programów, metod podlegają prawu autorskiemu i są zgłoszone do Urzędu Patentowego- zabrania się powielania, wykorzystywania niezgodnego z prawem autorskim
 • uczestnik szkolenia może korzystać z materiałów trenera wyłącznie dla potrzeb pracy z dziećmi i/lub pacjentem,
 • uczestnik nie może wykorzystywać materiałów trenera dla odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej dla osób trzecich,
 • w trakcie szkoleń zabrania się nagrywania, robienia zdjęć bez zgody trenera,
 • przekazywane Narzędzia, np.: arkusze diagnostyczne, skale oceny, wywiadu należy wykorzystywać w swej pracy w niezmienionej formie oraz ze wskazaniem autorstwa trenera,
 • niniejsze podsumowanie regulaminu posiada charakter wyłącznie informacyjny – wiążąca dla uczestnika pozostaje treść Regulaminu Własności Intelektualnej,
 • w razie pytań lub wątpliwości w zakresie możliwości wykorzystania materiałów skontaktuj się z trenerem.

 Regulamin Własności  Intelektualnej – wersja pełna:

Wprowadzenie: 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki ochrony własności intelektualnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez Panią Agnieszkę Rosa pod firmą Orticus Agnieszka Rosa (dalej zwanej „Trenerem”).
 1. Uczestnictwo w szkoleniach, zajęciach lub innej formie działalności szkoleniowej (dalej zwanych „Szkoleniem”) prowadzonej przez Trenera równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika (dalej zwanego „Uczestnikiem”) treści niniejszego Regulaminu.

  Prawo Własności Intelektualnej:

 

 1. Wszelkie materiały, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane lub prezentowane Uczestnikowi przez Trenera w ramach Szkolenia, niezależnie od ich formy, treści i przeznaczenia, bądź udostępnione przez Trenera na stronach internetowych (dalej zwane „Materiałami”), podlegają ochronie prawa autorskiego, stanowiąc wyłączną własność Trenera.
 1. Wszelka eksploatacja Materiałów przez Uczestników, w tym ich powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trenera, poza użyciem, na które zezwala Uczestnikowi wprost treść Regulaminu (patrz IV Regulaminu – Dozwolone Użycie).
 1. Nagrywanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie przez Uczestnika wystąpienia Trenera podczas Szkolenia wymaga uprzedniej zgody Trenera.

 Metoda/Narzędzia:

 1. Narzędzia, know-how i informacje (dalej „Narzędzia”), jak też autorska metody: Zintegrowana trening pisania SIhand®,Sensomotorycznej terapii widzenia© oraz program Szkoły Terapii Ręki©,  (oraz pomoce tj: opaska grafomotoryczna©, rotator sensoryczny sensoRO®, test sprawności ruchów sakkadowych sensoRO®, nazwane dalej łącznie „Pomoce”) opracowane przez Trenera podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności intelektualnej.
 1. Uczestnik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera do:
 • wykorzystania Narzędzi, Pomocy i Materiałów otrzymanych  w trakcie szkoleń Trenera, do celu innego niż praca terapeutyczna z pacjentem
 • opracowania własnych rozwiązań, projektów lub badań przy wykorzystaniu Narzędzi i/lub Pomocy,
 • wykorzystania Narzędzi i/lub Pomocy dla przeprowadzenia szkoleń lub innych działań edukacyjnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem Dozwolone Użycie poniżej.

Dozwolone użycie:

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu prowadzonym przez Trenera uprawnia Uczestnika do: wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie dla potrzeb samodzielnej pracy z dziećmi i/lub z pacjentem, bez prawa do prowadzenia odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej w tym zakresie.
 2. Dozwolone użycie uprawnia do wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie w niezmienionej formie, a także ze wskazaniem autorstwa Trenera o następującej treści: „Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Agnieszka Rosa”.
 3. Trener lub osoba przez niego wskazana uprawniony jest w każdym czasie do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu (m.in. prawo żądania udostępnienia do wglądu materiałów lub narzędzi, którymi posługuje się Uczestnik w swojej działalności).

Informacje końcowe:

 

 1. Trener oświadcza, zaś Uczestnik akceptuje, iż wszelkie treści, informacje, narzędzia lub metody przekazane Uczestnikowi w trakcie Szkolenia posiadają wyłącznie charakter edukacyjny.
 1. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Uczestników i/lub osób trzecich powstałe w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy, umiejętności, narzędzi lub metod zdobytych w trakcie Szkolenia, w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub treścią.

Formularz zgłoszeniowy