Śledź nas na:

Regulamin Centrum Orticus

Regulamin Centrum Orticus

Regulamin Centrum Orticus

Streszczenie

 • Rodzic jest zobowiązany do zapoznaniem się z regulaminem przed rozpoczęciem terapii dziecka w Centrum Orticus,
 • Zobowiązany jest również do podpisania regulaminu przed pierwszymi zajęciami,
 • Rodzic powinien czynnie uczestniczyć w terapii swojego dziecka i stosować się do zaleceń terapeuty,
 • Podczas spotkania diagnostycznego Rodzic zobowiązany jest do przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach oraz uczestnictwie w terapii w innych gabinetach,
 • Nieprzekazanie powyższych informacji, w szczególności takich, które mają istotne znaczenie w przebiegu terapii są podstawą do rezygnacji terapeuty z dalszego prowadzenia zajęć z dzieckiem,
 • Rodzice zlecający konsultację, diagnozę i terapię w Centrum Orticus są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad objętych regulaminem.

Zasady obowiązujące w Centrum Orticus:

 • Rozpoczęcie terapii poprzedza sporządzenie diagnozy. Jeżeli Rodzic posiada pisemną diagnozę z innego ośrodka zobowiązany jest do spotkania konsultacyjnego z terapeutą w celu omówienia trudności dziecka i wyznaczenia celów terapii.
 • Dziecko bez konsultacji z terapeutą z Centrum Orticus nie zostanie zapisane na terapię.
 • Rodzic zobowiązany jest do przekazania informacji oraz wszystkich dokumentów dotyczących zdrowia i trudności dziecka, które mają znaczenie dla doboru metod i sposobów terapii.
 • Rodzic zobowiązany jest do współpracy z terapeutą poprzez zaangażowanie w wypełnianie zaleceń domowych  oraz organizację środowiska domowego. Jeśli istnieje taka potrzeba – przeprowadzenie dodatkowych badań.
 • Rodzic jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia. W przypadku spóźnień zajęcia nie będą przedłużane.
 • Rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu wejścia do sali, potem spoczywa ona na terapeucie.
 • Jeżeli Rodzic ma zamiar opuścić Centrum w trakcie trwania terapii zobowiązany jest do poinformowania terapeuty.
 • Terapeuta zobowiązany jest do pełnego zaangażowania w proces diagnozowania i terapii dziecka. Ustala wspólnie z Rodzicem cele, metody i dobór środków wykorzystywanych w terapii dziecka.
 • Terapeuta jest zobowiązany do informowania Rodzica o postępach w terapii nie rzadziej niż raz w miesiącu/ cyklu terapeutycznym.
 • Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na niemożliwość zrealizowania założonych celów terapii).

Płatności:

 • Opłaty za terapię mogą być dokonywane z góry za cały miesiąc/ cykl zajęć lub za każde zajęcia przed ich rozpoczęciem. Płatności można dokonać gotówką w recepcji Centrum lub przelewem na konto gabinetu.
 • Planowane nieobecności dziecka należy zgłosić w recepcji Centrum.
 • W przypadku wydarzeń losowych, choroby dziecka – zajęcia należy odwołać najszybciej jak to możliwe. Jeżeli zajęcia są odwołane na dwie godziny przed ich rozpoczęciem Rodzic nie ponosi żadnych kosztów związanych z odwołaniem.
 • Jeśli Rodzic nie odwołuje zajęć zarówno terapeuta jak i Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy w zapisach na kolejne cykle terapii
 • W przypadku opłaty z góry za dany miesiąc/cykl niezrealizowana opłata (nieobecność na zajęciach) zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc/ cykl terapii.